Category: Publikace


DUNCAN – Sborník k 20. Výročí založení Konzervatoře Duncan Centre

By admin,

Vydala: Společnost pro taneční a múzickou výchovu
Rok vydání: 2012
Počet stran: 97
Jazyk: Česky, anglický
ISBN: 9788090513617

Dvoujazyčný sborník k dvacátému výročí založení Konzervatoře Duncan Centre rekapituluje výsledky intenzivního hledání ideálního modelu výchovy mladé generace tanečním uměním ve všestranně vzdělané, tvůrčí a svobodomyslné osobnosti. Za dvacet let své existence si Konzervatoř Duncan Centre vydobyla pod vedením Evy Blažíčkové významné místo v obraze české kultury i moderního tanečního umění u nás. Svým komplexním programem a kvalitou výuky se prosadila i na mezinárodním fóru, jak o tom svědčí mimo jiné hodnocení představitelů ELIA, zahraničních umělců i významných institucí. Dlouhodobý proces, na kterém se podílel duchovně a umělecky sjednocený pedagogický tým, je ve sborníku představen z různých úhlů pohledu. Podstatou tohoto procesu je vnitřně jednotný pedagogický systém a organizace školy, chápané současně jako tvůrčí centrum. Přirozeným důsledkem je i množství autorských tanečních děl, která se uskutečnila v průběhu času v divadle konzervatoře. Publikace se proto snaží zachytit nejen proces utváření profilu školy a její estetiky, ale také kulturní aktivity vycházející z jejího lůna. Formou individuálních příspěvků přináší úvahy a gratulace z pera domácích i zahraničních autorů.

Čítanka světové choreografie 20. Století

By admin,

Rok vydání: 2005
Vydal: Konzervatoř Duncan Centre
Počet stran: 207
Formát: 173 × 241 × 13 mm, brožovaná
EAN: 9788023964127
ISBN: 80-239-6412-7

Čítanka světové choreografie 20. století obsahuje soubor dvaceti čtyř kapitol, věnovaných významným osobnosem tanečního umění. Jejich výběr je uspořádaný chronologicky podle dat narození a odpovídá přirozeně uměleckému zaměření školy a zahrnuje jména umělců, kteří významným způsobem přispěli k formování moderního tance v duchu „nebaletní“ poetiky. Počínaje Isadorou Duncan a Emilem Jacques-Dalcroze sleduje kroky Rudolfa Labana, Mary Wigman, Marthy Graham, Kurta Joosse a dalších až k nejnovějším výbojům z přelomu tohoto tisíciletí, například Carolyn Carlson, Lloyda Newsona nebo Teresy de Keersmaeker. Cílem dynamicky uspořádaného souboru je snaha poskytnout studujícím životně a myšlenkově bohatý pohled na dílo a názory těchto výjimečných individualit; celý soubor je pak obrazem mohutného proudu tvůrčího úsilí, jehož výsledkem je současné bohatství uměleckých stylů, forem a možností současného tance.

Metodika a didaktika taneční výchovy

By admin,

Nakladatelství: Konzervatoř Duncan Centre
Rok vydání: 2005
Počet stran: 46
Rozměr: 21 cm
Jazyk: česky
ISBN: 8072901664
EAN: 9788072901661

Publikace představuje tanec jako tvůrčí uměleckou činnost propojenou s lidskou existencí. Objasňuje vrozenou schopnost vyjadřovat se pohybem. Definuje specifika a trvalé hodnoty tance. Objasňuje sociální hodnoty tance a zároveň možnosti výchovy tancem, které jsou stále nedoceněny. Poukazuje na terapeutické možnosti tance a jeho úlohu v prevenci negativizmu a kriminality mládeže. Přináší rozpoznávání zdrojů tance v důsledném propojování fyzických, psychických a emocionálních sfér člověka. Objasňuje nezastupitelnou roli improvizace v procesu sebepoznávání a v tvorbě. Učí studenty novému pohledu na taneční obor a pochopení zákonitostí fungování celistvé lidské bytosti. Publikace byla podpořena Celoměstským programem podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2005.

Konzervatoř Duncan centre – Sborník k 10. výročí založení školy

By admin,

Rok vydání: 2002
Vydal: Konzervatoř Duncan Centre
Počet stran: 34
ISBN: 80-238-9360-2

Na podzim roku 1992 své brány poprvé otevřela nová taneční škola Konzervatoř Duncan Centre pod vedením zakladatelky školy Evy Blažíčkové. Tehdy si česká kulturní veřejnost připomněla důrazněji, že bohatství soudobé české taneční scény zahrnuje mimo jiné také jednu unikátní tradici. Tradici, která vytvořila vhodné duchovní klima i pro alternativní styl moderního tance. Nová škola tak velmi aktuálně vyplnila mezeru v dosavadním pedagogickém systému, založeném na dominantní stylové úloze klasického tance. Jméno Isadory Duncan, které nese škola ve svém štítu, není pouze formalitou, která by měla přidat škole na lesku. Je to výraz důsledného naplňování základních myšlenek jejího uměleckého a pedagogického odkazu a zároveň i vyústění domácí tradice, spjaté s počátky novodobého československého státu, v jehož úrodném klimatu zapustil „český duncanismus“ zásluhou Jarmily Jeřábkové své kořeny. Publikace byla vydaná k 10. výročí založení Konzervatoře Duncan centre, která byla na základě předložené koncepce v září roku 1992 zařazena do sítě státních škol MŠMT ČR. Založením konzervatoře bylo vytvořeno místo pro dlouhodobě opomíjenou oblast naší kultury, místo pro současný jevištní tanec a taneční divadlo. V současnosti je to jediná státní konzervatoř v České republice, která se systematicky zaměřuje na vzdělávání v této sféře. Cílem konzervatoře je vychovávat všestranně vzdělané osobnosti se zaměřením na vlastní choreografickou tvorbu, taneční pedagogiku a interpretaci. Studium je šestileté a vede k získání absolutoria – osvědčení o absolvování vyššího odborného vzdělání. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS). Po čtyřech letech skládají studenti maturitní zkoušku, za další dva roky absolutorium.

Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy

By admin,

Vydala: Společnost pro taneční a múzickou výchovu
Rok vydání: 2011
Počet stran: 54
Rozměr: 21 cm
Jazyk: česky
ISBN: 9788090513600

Publikace vznikla v rámci projektu „Implementace Taneční a pohybové výchovy do praxe základních škol“ podpořeného MŠMT ČR. Publikace přináší didaktické a metodické postupy, které jsou ověřeny dlouholetou praxí a přitom stále otevřeny novým námětům, nápadům a ověřovány současnou situací. Školám a pedagogům poskytuje podporu pro zavedení Taneční a pohybové výchovy do praxe základních škol. Součástí publikace je DVD, které vzniklo ve spolupráci s pražskými školami, ve kterých se Taneční a pohybová výchova vyučuje jako povinný předmět již několik let.