Taneční a pohybová výchova v rámci základního vzdělávání

V rámci strategie Ministerstva školství na léta 2020-2030 se připravují podkladové studie pro revize Rámcových vzdělávacích programů všech vzdělávacích oblastí.

Za oblast Umění a kultura se sešli členové odborné skupiny pro revize se členy expertního týmu oblasti Umění a kultura, aby společně řešili otázky, týkající se této oblasti, která čítá pět uměleckých oborů: Hudební výchovu, Výtvarnou výchovu, Taneční a pohybovou výchovu, Dramatickou výchovu a Filmovou/audiovizuální výchovu.
Duncan Institut byl vyzván Ústavem pro vzdělávání ke spolupráci na dokumentu obsahu-oblasti Taneční a pohybová výchova. Po rozsáhlých diskuzích byla připravena podkladová studie pro revizi, která je dostupná ke stažení zde (PDF).

Taneční a pohybová výchova jako doplňující vzdělávací obor
Duncan Institut, výuka tance

Foto Vojtěch Brtnický

Taneční a pohybová výchova (TPV) byla zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na základě opatření ministra školství 30. července 2010 s účinností od 1. září 2010. Výchova byla včleněna do vzdělávací oblasti 5.10 (umění a kultura) jako doplňující vzdělávací obor. TPV může být využívána jako doplňující vzdělávací obor pro všechny žáky základních škol jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací předmět. TPV může jako doplňující vzdělávací obor obohatit vzdělávací nabídku. Zavedení vzdělávacího oboru TPV předcházela usilovná práce expertního týmu vedeného Evou Blažíčkovou, který ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha připravil koncepci předmětu. Autorkou schválené charakteristiky a obsahu TPV je Eva Blažíčková zakladatelka Konzervatoře Duncan centre, která byla oficiálně o její přípravu požádána společností Vize tance.

Metodická podpora Taneční a pohybové výchovy základních škol

V roce 2009 odborný tým Společnosti pro taneční a múzickou výchovu ve složení Eva Blažíčková a PhDr. Romana Lisnerová začal připravovat projekt, který by zajistil dosud chybějící odbornou metodickou podporu školám, které zavádějí do praxe Taneční a pohybovou výchovu (TPV). Ke spolupráci byly přizvány i partnerské organizace Konzervatoř Duncan centre, 3 pražské pilotní ZŠ vyučující TPV (Chmelnice, Školní, Slivenec) a NIDV. Výstupem projektu je vydání v roce 2011 praktické metodické příručky Taneční a pohybová výchova na 1. stupni základní školy s příklady dobré praxe a instruktážním DVD a také vytvořená síť podpůrných základních škol, které zajistí ostatním ZŠ návaznou metodickou podporu v regionech.

Taneční a pohybová výchova její charakteristika a obsah

Eva Blažíčková

TPV využívá specifik tance k formování dětské osobnosti. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte. Harmonizuje fyzický vývoj dítěte. Rozvíjí tvořivost, citovost a citlivost a inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci. Učí na jedné straně spontaneitě – na druhé sebekázni. Rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě.

K naplnění těchto cílů je nezbytné věnovat pozornost čtyřem obsahovým okruhům, které prostupují veškeré konání a jsou obsaženy v nejrůznějších formách ve všem učivu. Jsou to: Hledání místa, Rozvíjení inteligence těla, Původnost / originalita a Vytváření společenství.

Duncan Institut, výuka tance

Foto Vojtěch Brtnický

Okruhy tvůrčích činností

Obsahem Hledání tělesnosti jsou činnosti, jejich prostřednictvím žák hledá a poznává prostor svého těla, a které zprostředkují a vizualizují představu jeho fyzického propojení s prostorem, prostředím. Pocit poznání a uvědomění si svého těla v prostorovém kontextu vede k uvědomění si své jedinečnosti v rámci sounáležitosti s celkem – napojení se na řád věcí. Toto poznání doprovází úcta, pokora a svoboda.

Obsahem Rozvíjení inteligence těla jsou činnosti směrující k rozvíjení přirozeného používání pohybu v závislosti na individuálních anatomických, fyziologických a psychologických předpokladech. Jedná se o dlouhodobý proces podmíněný vůlí, směřující ke kvalitám, rozvíjeným a získávaným v závislosti na záměru, talentu a inteligenci. Činnosti směřující k rozvíjení inteligence těla nejsou cestou mechanického opakování a drilu.

Obsahem Původnosti jsou činnosti, které rozvíjejí osobnost žáka a během dlouhodobého procesu mu pomáhají hledat jedinečný způsob jeho vyjádření světa. Cílem skutečné původnosti (originality) není šokovat a upoutávat pozornost za každou cenu

Je to cesta jedinečně uchopeného již existujícího tvarosloví. Cílem je pomáhat vyrůst osobnostem, které budou této původnosti schopny.

Obsahem Vytváření společenství jsou činnosti, které evokují prožitek sounáležitosti a sdílení. Prožitek společenství je základní lidskou potřebou, kterou může tanec zprostředkovat. Tanec byl odjakživa součástí kmene, komunity, společnosti – svou prazvláštní silou může znovuobjevit a oživit radost z pocitu sounáležitosti a sdílení. Tím proměňovat způsob komunikace a působit proti odcizení a vykořenění.

V každé činnosti jsou určitým dílem zastoupeny všechny výše zmiňované Okruhy.